הבשורה על-פי לוקס -- תוכן העניינים:     >>>טקסט פשוט<<<
-א- הקדמה * מלאך אלהים מודיע מראש את הולדת יוחנן * מלאך אלהים מודיע מראש את הולדת ישוע * מרים מבקרת אצל אלישבע * הולדת יוחנן המטביל -ב- הולדת ישוע * פדיון הבן בבית המקדש ושיבה לנצרת * הנער ישוע בבית המקדש -ג- בשורת יוחנן המטביל * טבילת ישוע * רשימת יוחסין של ישוע -ד- ישוע עומד בניסיון * אין נביא בעירו * גירוש רוח טמאה * ריפוי חולים רבים * ישוע יוצא למסע הטפה -ה- ישוע קורא לראשוני תלמידיו * ריפוי איש מצורע * ריפוי איש משותק * ישוע קורא ללוי המוכס * שאלה בעניין צום -ו- בן-האדם הוא אדון השבת * ריפוי בעל היד היבשה * בחירת שנים-עשר השליחים * ישוע משרת את ההמונים * אושר לעומת אבל * אהבה לאויבים * שפיטת הזולת * העץ ופריו * יסוד איתן ויסוד רעוע -ז- עבד שר המאה נרפא * בן האלמנה מוקם לתחייה * שליחים מאת יוחנן באים אל ישוע * ישוע בביתו של שמעון הפרוש -ח- נשים נלוות אל ישוע * משל הזורע ופשרו * מקומה של המנורה * אמו ואחיו של ישוע * ישוע משקיט סערה * גירוש שדים * ריפוי האישה שנגעה בבגדו של ישוע ותחיית בתו של יאיר -ט- ישוע שולח את שנים-עשר השליחים * הורדוס נבוך * ישוע מאכיל חמשת אלפים איש * כיפא מכיר שישוע הוא המשיח * ישוע מדבר על מותו ותחייתו * ישוע לובש הדר * ריפוי ילד מרוח רעה * ישוע מדבר שנית על מותו * מי הגדול * מי שאינו נגדכם -- אתכם * כפר שומרוני מסרב לקבל את ישוע * תשובה למבקשים ללכת אחרי ישוע -י- ישוע שולח שבעים ושנים תלמידים * השבעים ושנים חוזרים * המשל על השומרוני הטוב * ישוע אצל מרתא ומרים -יא- כיצד להתפלל * ישוע נגד בעל-זבול * שיבת הרוח הטמאה * האושר האמתי * הבקשה לראות אות * אור הגוף * דברי תוכחה על הפרושים ובעלי התורה -יב- דברי אזהרה והדרכה * המשל על העשיר הטיפש * אל דאגה * יש לעמוד על המשמר * פילוג בגלל ישוע * הבחנת הזמנים * התפייסות -יג- חזרה בתשובה תציל מאבדון * משל התאנה הבלתי פוריה * ריפוי בעלת המום ביום השבת * משלים על גרגיר החרדל ועל השאור * הפתח הצר * קינה על ירושלים -יד- ריפוי חולה בשבת * מוסר השכל למארח ולאורחים * משל הסעודה הגדולה * מה נדרש מן הרוצה להיות תלמיד -טו- משל השה האובד * משל המטבע שאבד * משל על הבן האובד -טז- המשל על הסוכן הבלתי ישר * התורה ומלכות אלהים * האיש העשיר ואלעזר -יז- מכשולים, אמונה וציות * ריפוי עשרת המצורעים * בוא מלכות אלהים -יח- המשל על האלמנה והשופט * המשל על הפרוש והמוכס * ישוע מקבל את הילדים הקטנים * מכשול העושר * ישוע מדבר פעם שלישית על מותו ותחייתו * ריפוי איש עיוור -יט- ישוע בביתו של זכי * משל עשרת המנים * ישוע נכנס לירושלים * טיהור בית המקדש -כ- ישוע משיב לשואלים בעניין סמכותו * משל בעל הכרם והחוכרים * שאלות בעניין מס לקיסר ותחיית המתים * ישוע שואל בעניין בן דוד * דברי תוכחה על הסופרים -כא- מתנתה של אלמנה ענייה * ישוע מנבא חורבן וצרות * בואו של בן-האדם -כב- מזימה נגד ישוע * סעודת הפסח * כיפא עתיד להתכחש לישוע * ישוע בהר הזיתים * ישוע נעצר וכיפא מתכחש לו * ישוע לפני הסנהדרין -כג- ישוע לפני פילטוס * פסק דין מוות * צליבת ישוע * מותו וקבורתו -כד- תחיית ישוע * ישוע בדרך לעמאוס * התגלותו לתלמידים * ישוע המשיח עולה השמימה
להפעלת המסגרות
load frameset