ספרי הבריתות

Sources Tenach Delitzsch Modern Salkinson/Ginzburg Peshitta Search Margoliouth Download Mashiach Talmud
עותק PDF של התרגום לעברית הראשון בהיסטוריה של הברית החדשה, ע"י אליאס הוטר בשנת 1599   עותק PDF של תרגום הברית החדשה לעברית מטקסטוס רצפטוס ע"י יוסף פריי בשנת 1817
© כל הזכויות למהדורה העברית המודרנית שמורות לחברה לכתבי הקודש בישראל. הורדת האתר והשימוש בו מותרים בצורתו הקיימת בלבד, ורק למטרות לימודים פרטיים. כל שימוש אחר ברשות כתובה מהחברה לכתבי הקודש בירושלים בלבד. כל עותק חייב לכלול הודעה זו.   © All rights for the Modern Hebrew Translation are reserved to the Bible Society of Israel. This Website may be downloaded and used offline as is, and for personal study purposes only. Any other use needs written permission from the Jerusalem Bible Society. Every copy must contain this legal notice.