אגרת יוחנן הראשונה ־־ תוכן העניינים:
-א- דבר החיים * האלהים הוא אור -ב- המשיח מלמד עלינו זכות * המצוה החדשה * צורר המשיח * ילדי אלהים -ג- ילדי אלהים -- המשך * אהבו זה את זה * עוז ובטחון לפני אלהים -ד- רוח האמת לעומת הרוח המתעה * האלהים הוא אהבה -ה- האמונה מנצחת את העולם * העדות על הבן
להפעלת המסגרות
load frameset