אגרת שאול הראשונה אל טימותיאוס ־־ תוכן העניינים:
-א- אזהרה על תורה אחרת * הכרת טובה על רחמי אלהים -ב- הוראות בנוגע לתפילה ולהתנהגות -ג- מנהיגים ושמשים בקהילה * סוד החסידות -ד- סטייה מן האמונה * משרת טוב של המשיח ישוע -ה- חובות כלפי המאמינים -ו- חובות כלפי המאמינים -- המשך * חיי חסידות * המאבק הטוב
להפעלת המסגרות
load frameset