אגרת פטרוס השניה ־־ תוכן העניינים:
-א- הייעוד של המאמינים במשיח * הדר כבודו של המשיח -ב- מורי שקר -ג- הבטחת בואו של המשיח
להפעלת המסגרות
load frameset