הבשורה על-פי מתי -- תוכן העניינים:     >>>טקסט פשוט<<<
-א- ספר היוחסין של ישוע המשיח * הולדת ישוע המשיח -ב- הולדת ישוע המשיח -- המשך * הילד ישוע ניצל ממות -ג- יוחנן המטביל וקריאתו * טבילת ישוע -ד- ישוע עומד בניסיון * ישוע מתחיל את שליחותו בגליל * הקריאה לארבעה דייגים * ישוע משרת את ההמונים -ה- הדרשה על ההר * אשרי * מלח ואור * התורה והנביאים * כעס והתפייסות * ניאוף * גירושין * שבועה * מידה כנגד מידה * אהבה לאויבים -ו- גמילות חסדים * תפילה * צום * אוצר בשמים * אור הגוף * אלהים והממון * אל דאגה -ז- שפיטת הזולת * בקשה ומענה * הפתח הצר * העץ ופריו * מעולם לא הכרתי אתכם * יסוד איתן ויסוד רעוע -ח- ריפוי המצורע * ריפוי הנער של שר-המאה * ריפוי חולים רבים * ישוע משיב למבקשים ללכת אחריו * ישוע משקיט סערה * גירוש שדים -ט- ריפוי איש משותק * ישוע קורא למתי המוכס * שאלה בעניין צום * ריפוי האישה שנגעה בבגדו של ישוע ותחיית בתו של אחד הנכבדים * ריפוי העיוורים והאילם -י- ישוע שולח את שנים-עשר השליחים * רדיפות צפויות לשליחים * ממי לפחוד * הודאה לעומת התכחשות; פילוג ולא שלום * שכר -יא- שכר -- המשך * שליחים מאת יוחנן המטביל * אוי לאדישים ומנוח ליגעים -יב- בן האדם הוא אדון השבת * ריפוי בעל היד היבשה * ישוע נגד בעל-זבול * העץ ופריו * בקשה לראות אות * שיבת הרוח הטמאה * אמו ואחיו של ישוע -יג- משל הזורע * מטרת המשלים * פשר משל הזורע * משל החיטים והעשבים הרעים * משלים על גרגיר החרדל ועל השאור * פשר משל החיטים והעשבים הרעים * שלושה משלים * אין נביא בעירו -יד- מות יוחנן המטביל * ישוע מאכיל חמשת אלפים איש * הליכה על פני המים * ריפוי חולים בגינוסר -טו- מסורת הזקנים * אמונתה של אישה כנענית * ריפוי חולים * ישוע מאכיל ארבעת אלפים איש -טז- בקשה לראות אות * שאור הפרושים והצדוקים * כיפא מכיר שישוע הוא המשיח * ישוע מדבר על מותו ותחייתו -יז- ישוע לובש הדר * ריפוי נער אחוז שד * ישוע מדבר שנית על מותו ותחייתו * מס מחצית השקל לבית המקדש -יח- הגדול במלכות השמים * מכשילים ומכשולים * משל השה האובד * היחס אל אח חוטא * משל על עבד שלא רצה למחול -יט- שאלה בעניין הגירושין * ישוע מקבל את הילדים * מכשול העושר -כ- הפועלים שנשכרו לעבוד בכרם * ישוע מדבר פעם שלישית על מותו ותחייתו * משאלתם של בני זבדי * ריפוי שני העוורים -כא- ישוע נכנס לירושלים * טיהור בית המקדש * עץ התאנה שהתייבש * ישוע משיב לשואלים בעניין סמכותו * משל שני הבנים * משל בעל הכרם והחוכרים -כב- משל על מלך שערך חתונה * שאלות בעניין מס לקיסר ותחיית המתים * המצוה הגדולה * ישוע שואל בעניין בן-דוד -כג- דברי תוכחה על הסופרים והפרושים * קינה על ירושלים -כד- ישוע מנבא חורבן וצרות * צרה גדולה * בואו של בן-האדם * העבד הנאמן או הבלתי נאמן -כה- משל עשר העלמות * משל כיכרי הכסף * משפט העמים -כו- מזימה נגד ישוע * המשיחה בבית עניה * סעודת הפסח * כיפא עתיד להתכחש לישוע * ישוע בגת שמנים * ישוע נעצר * ישוע לפני הסנהדרין * כיפא מתכחש לישוע -כז- ישוע לפני פילטוס * ישוע נידון למוות * צליבת ישוע * מותו וקבורתו * משמר על הקבר -כח- תחיית ישוע * התגלותו לשליחים
להפעלת המסגרות
load frameset