חזרה

הורדת המקורות: מכון ממרא / Mikra Net


תלמוד ירושלמי > סדר נזיקין

מסכת סנהדרין > פרק א

דף א, ב פרק א הלכה א גמרא

לא הן גזילות הן חבלות.  אשכח תני ר"ש בן יוחי ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם.  אתא מימר לך בפשוטה דקרייא ותייא כרבי יוסי בר חלפתא.  ר' יוסי בר חלפתא אתון תרין בר נש מידון קומוי א"ל על מנת שתדיננו דין תורה.  אמר לון אני איני יודע דין תורה אלא היודע מחשבות יפרע מאותן האנשים.  מקבלין עליכון מה דנא אמר לכון.  רבי עקיבה כד הוה בר נש אזל בעי מידון קומיה הוה א"ל הוו יודעין לפני מי אתם עומדין לפני מי שאמר והיה העולם שנאמר ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה' ולא לפני עקיבה בן יוסף.  תני קודם לארבעים שנה עד שלא חרב הבית ניטלו דיני נפשות ובימי שמעון בן שטח ניטלו דיני ממונות.   אמר ר"ש בן יוחי בריך רחמנא דלינא חכים מידון.  שמואל אמר שנים שדנו דיניהם דין אלא שנקראו ב"ד חצוף ר' יוחנן וריש לקיש תריהון מרין אפילו שנים שדנו אין דיניהן דין.  תמן תנינן היה דן את הדין זיכה את החייב חייב לזכאי טימא לטהור טיהר לטמא מה שעשה עשוי וישלם מביתו.  ר' בא בשם ר' אבהו בשאמרו לו הרי את מקובל עלינו כשנים.  מה אנן קיימין אם בשטעה ודנן משיקול הדעת בדא מה שעשה עשוי.  אם בשטעה ודנן דין תורה בדא ישלם מביתו.  רבי בא בשם רבי אבהו בשאמרו לו הרי את מקובל עלינו כשלשה על מנת שתדיננו דין תורה וטעה ודנן בשיקול הדעת ישלם מביתו שהגיס דעתו לדון יחידי דין תורה דתנינן אל תהי דן יחידי שאין דן יחיד אלא אחד.  א"ר יהודה בן פזי אף הקב"ה אינו דן יחידי שנאמר וכל צבא השמי' עומדי' עליו מימינו ומשמאלו אילו מטין לכף זכות ואילו מטין לכף חובה.  אע"פ שאין דן יחידי