חזרה

הורדת המקורות: מכון ממרא / Mikra Net


תלמוד ירושלמי > סדר נזיקין

מסכת סנהדרין > פרק ז

דף לא, ב פרק ז הלכה ב גמרא

קודם לארבעים שנה עד שלא חרב בית המקדש ניטלו דיני נפשות מישראל.   בימי רבי שמעון בן יוחי ניטלו דיני ממונות מישראל אמר רבי שמעון בן יוחי בריך רחמנא דלי נא חכים מידון.  אמר רבי לעזר בי ר' צדוק תינוק הייתי ורוכב על כתיפו דאבא וראיתי בת כהן שזינת והקיפוה חבילי זמורות ושרפוה.  אמרו לו תינוק היית ואין עדות לתינוק.  כד חמא דלא מילתא לא היה פחות מבן עשר שנין.  כד היה מהלך עם רבו לא הוה פחות מן תלתין שנין דלית אורחא דגברא רבא מהלך עם בר נש פחות מתלתין שנין.  ותני כן אמר רבי מעשה שהייתי אני בא ור' לעזר בי ר' צדוק מבית שיריון ואכלנו תאנים וענבים עראי חוץ לסוכה: